Sekretess för nyhetsbrev

Informationsdokument i enlighet med artikel 13 i det italienska lagdekret nr. 196 den 30 juni 2003.

 I överensstämmelse med artikel 13 i det italienska lagdekret nr. 196 den 30 juni 20013 (sekretesspolicy) och efterföljande variationer, vill vi ge dig nödvändig information om behandlinden av de personuppgifter du lämnade.

Denna sekretesspolicy omfattar inte andra webbplatser som kan bli tillgängliga via länkar på webbplatser under kontrollörens domän. Det ska inte på något sätt övervägas ha ansvar för tredje parter webbplatser. Detta är en sekretesspolicy som förmedlas i enlighet med artikel 13 i det italienska lagdekret nr. 196/2003 - Koden för personuppgifter. Sekretesspolicyn baseras också på rekommendation nr. 2/2001, antagen av de europeiska myndigheterna för skydd av personuppgifter som ingår i den arbetsgrupp som inrättades enligt artikel 29 i direktiv 95/46/EC den 17 maj 2001 för att fastställa vissa minimumkrav för insamling av personuppgifter på nätet. Det gäller även för metoder, tidpunkter och information som processkontrollerna ska tillhandahålla till användare när de ansluter till webbsidor, oberoende av syftet med anslutningen.

Den registeransvarige är enligt artikel 28 i personuppgiftslagen,  Candy Hoover Group S.r.l med ensamägare företag till lednings- och samordningsverksamheten hos Candy s.p.A., med säte: Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) - Italien, bolagskapital 30.000.000,00 euro fullt betalt, italiensk skattkod och registreringsnummer med Monza e Brianza företagsregister 04666310158, moms IT00786860965 - e-post: privacy@candy.it.

Databehandlingsplats 

De behandlingar som är relaterade till tjänsterna på denna webbplats hanteras även hos registeransvararens huvudkontor, och hanteras endast av deras personal som ansvarar för beartbetning, eller av någon tredje part för underhåll eller renovering av sidorna.   

Typer av databehandling

Personliga identifierinsuppgifter. Personuppgifter, inklusive information om en person, identifierad eller identifieras, även indirekt, med hänvisning till annan information, inklusive ett personligt identifieringsnummer. Identifieringsuppgifter, de personuppgifter som möjliggör direkt identifiering av den beröra personen (till exempel namn, efternamn, adress, a-postadress, telefonnummer osv.).

Webbinformation 

IT-system och mjukvaruprocedurer som används för driften av denna webbplats förvärvar vissa personuppgifter under normal drift, vars överföring är inblandad i användingen av Internet-kommunikationsprotokoll. Detta inbegriper information som inte samlas in för att kopplas till identifierade personer som berörs, men som kan tillåta identifiering av användare genom behandling och förening med uppgifter som innehas av tredje parten. IP-adresser eller datordomännamnen som används av användarna som kommer åt webbplatsen, faller under denna datakategori, samt URI (Uniform Resource Identifier) för de begärda resurserna, tidpunkt av begäran, metoden som används för att skicka förfrågan till servern, storleken av svarsfilen, den numeriska koden som indikerar status för svaret som ges av servern (framgång, fel osv.) och andra parametrar relaterade till operativsystemet och användarens IT-miljö. Uppgifterna kan användas för att fastställa ansvar i hypotetiska fall av datorbrott mot webbplatsen.  

Uppgifter som frivilligt tillhandahålls av användaren

Den frivilliga sändningen av e-post till adresserna som visas på denna sida och/eller ifyllningen av datainsamlingsformulären inkluderar efterföljande förvärv av avsändarens adress, vilket är nödvändigt för att svara på eventuella förfrågningar såväl som andra personuppgifter som lämnas. Specifik information kan presenteras på sidorna av webbplatsen i förhållande till särskilda tjänster eller behandling av de uppgifter som tillhandahålls av användaren eller av den berörda personen.

Cookies

Vänligen se följande länk för Cookiepolicy.

Purposes of the data processing for which consent is granted where requested (Article 23 of Legislative Degree 196/03). The data provided on a voluntary basis while filling data collection forms and/or by sending e-mails, will be subject to processing for the following purposes:

A) Bearbetning av uppgifter angående:                                        

  • Fyllning av datainsamlingsförmulär

B) Behandling av uppgifter gällande:
(tills det är motsatt)

  • med förbehåll på förhandsgodkännande för direktmarknadsföring, marknadsundersökning eller annan kommersiell forskning och direktförsäljning - för att automatiskt få e-post, fax, MMS-meddelanden, SMS-meddelanden eller andra typer av meddelanden, samt via telefon genom operatörer och pappersbaserat mail - informativt material i syfte att mäta graden av kundnöjdhet, reklam, PR, reklammaterial eller material angående händelser och intiativ som hålls av Candy Hoover Group Srl - med ensam aktieägare.

C) Behandling av uppgifter (tills det är motsatt):

  • med förbehåll på förhandsgodkännande för direktmarknadsföring, marknadsundersökning eller annan kommersiell forskning och direktförsäljning - för att automatiskt få e-post, fax, MMS-meddelanden, SMS-meddelanden eller andra typer av meddelanden, samt via telefon genom operatörer och pappersbaserat mail - informativt material i syfte att mäta graden av kundnöjdhet, reklam, PR, reklammaterial eller material angående händelser och intiativ som hålls av Candy Hoover Group Srl - med ensam aktieägare och av tredje part eller intresseföretag under genensam kontroll. GIAS Srl, partner som tillhör kategorin av enheter som är verksamma inom sektorer som producerar varor som är anslutna till den inköpta varan. Den fullständiga förteckningen över de företag som tillhör gruppen, kan lämnas på begäran till privacy@candy.it.

Bearbetningsmetoder - Retention

Bearbetningen ska utföras automatiskt och manuellt, med hjälp av medel och verktyg för att garantera maximal säkerhet och integritet, av personer som särskilt utses för detta ändamål i enlighet med artikel 31 i det italienska lagdekretet 196/03. Uppgifterna bör behållas under en period som inte överstigen den för de ändamål där uppgifterna har samlats in och därefter behandlats.

Omfattning av kommunikation och spridning

Dina uppgifter, som är föremål för behandling, kommer inte att sprida sig och kan skickas till företag som är kontraktmässigt kopplade till Candy Hoover Group Srl - med ensam aktieägare, utomlands och inom Europeiska unionen, enligt och inom ramen för artikel 42 i lagdekret nr. 196/2003. Personuppgifter kan skickas utomlands till länder utanför EU inom ramen för omfattningen som föreskrivs i artiklarna 43 och 33(b) i lagdekretet nr. 196/2003, för att följa avtalsförpliktelser eller för relaterade ändamål. Uppgifter kan skickas till tredje part som tillhör följande kategorier:

  • Enheter som tillhandahåller tjänster för att förvalta IT-systemet som används av Candy Hoover Group Srl (med ensam aktieägare) och för att förvalta telekommunikationsnätet (inklusive e-post).
  • Företag i Candy Hoover Group Srl - med ensam aktieägare och av tredje part eller intresseföretag under gemensam kontroll GIAS Srl, partner som tillhör kategorin av enheter som är verksamma inom finansiella tjänster och/eller verksamma inom sektorer som producerar varor som är anslutna till den inköpta apparaten. Den fullständiga förteckningen över de företag som tillhör gruppen, kan lämnas på begäran till privacy@candy.it.
  • Kontor eller företag som en del av assistans eller rådgivningsrelationer;
  • Behöriga myndigheter för att uppfylla de rättsliga förpliktelserna och/eller bestämmelserna i offentliga organ, på begäran.

De enheter som hör till kategorierna ovan och utför uppgifter som registeransvarig, eller arbetar helt oberoende som separat registeransvarig. Förteckningen över de ansvariga uppdateras ständigt och görs tillgängligt på huvudkontoret för Candy Hoover Group Srl - med ensam aktieägare, via Privata Eden Fumagalli 20047 Brugherio (MB) och på begäran till privacy@candy.it.

The nature of data provision and refusal

Except as specified in relation to the browsing data, the user is free to provide personal data. The provision of data for the purposes mentioned in point A) is optional but necessary. Any refusal to provide the necessary data with regards to point A) entails the impossibility of carrying out activities that are strictly connected and required, for example to obtain what has been requested or to make use of the Data Controller's.

The provision of data and the consent for its processing for the purposes mentioned in points B) and C) is optional. Any refusal of consent for the purposes indicated in points B) and C) above does not entail any negative consequences with regards to the purposes mentioned in point A).

Tillhandahållande av uppgifter och vägran

Med undantag för vad som anges i relation till webbuppgifter, är användaren fri att lämna personuppgifter. Tillhandahållande av uppgifter för de ändamål som nämns i punkt a) är frivilliga med nödvändiga. Vägran att tillhandahålla nödvändiga uppgifter avseende punkt A) innebär att det är omöjligt att utföra aktiviteter som är strikt anslutna och nödvändiga, till exempel för att erhålla det som har begärts eller för att utnyttja den registeransvarige.

Tillhandahållande av uppgifter och samtycke till bearbetning för de ändamål som nämns i punkterna B och C är valfritt. Vägran på samtycke för de ändamål som anges i punkterna B och C ovan medför inte några negativa konsekvenser för de syften som anges i punkt A.

De berörda personens rättigheter

Du kan hävda dina rättigheter enligt artiklarna 7, 8, 9 och 10 i lagdekret nr. 196/2003, genom att kontakta den registeransvarige, Candy Hoover Group Srl, via e-post på privacy@candy.it. Du har rätt att få bekräftelse på förekomsten av uppgifterna när som helst och för att veta innehållet och ursprunget, för att verifiera dess noggrannhet eller begära integration, uppdatering  eller korrigering av samma (artikel 7 i det italienska lagdekretet).

Enligt samma artikel har du rätt att begära annullering, transformering till anonym form eller blockering av uppgifter som behandlats mot lagen, samt att motsätta sig i behandlingen under alla omständigheter av legitima skäl.

När du kontaktar den registeransvarige ska du ange din e-postadress, namn, adress, och/eller telefonnummer för att möjliggöra korrekt hantering av din begäran.

För att inte få mer direktmarknadsföring (via e-post, SMS, MMS, fax) är det tillräckligt att skicka e-post till privacy@candy.it när som helst med rubriken “upphäva automatisk kommunikation” eller använda vårt automatiska avbokningssystem som endast tillhandahålls för e-post, så ska du inte längre besväras.
För att inte få mer traditionell direktmarknadsföring (telefonsamtal, pappersbaserad post) är det tillräckligt att skicka e-post till privacy@candy.it när som helst, med rubriken “upphäva traditionell kommunikation”, så ska du inte längre besväras.
För att inte få någon mer direkt kommunikation av något slag är det tillräckligt att skicka e-post till privacy@candy.it när som helst, med rubriken “upphäva marknadsföring”, så ska du inte längre besväras.

Ändringar av sekretesspolicyn

Den registeransvarige förbehåller sig rätten att ändra, uppdatera, komplettera eller radera delar av denna sekretesspolicy efter eget gottfinnande och när som helst. Den berörda personen är skyldig att verifiera eventuella ändringar då och då. För att underlätta en sådan verifikation ska personuppgifterna ange datum för uppdateringen.

Senast uppdaterad:  03.07.2015